Isnin, 31 Mei 2010 | By: iKhwan89

ILMU ROH : SESUATU YANG JARANG DI AJARKAN


lmu rohaniah atau ilmu rohani adalah ilmu mengenai roh. Yakni ia
mengkaji, memerhati, mengesandan menilai tentang perjalanan roh.
Perkataan rohaniah itu berasal daripadaperkataan `ruhun'. Apakah
yang dikatakan roh itu? Untuk mencarijawapannya marilah bersama-sama
saya mengembara ke alam rohani ini, dengan izinAllah SWT. Moga-moga
saudara-saudari juga turut sama dapat memahaminya melaluipengembaraan
kerohanian ini. Untuk itu mari kita kenali

apa itu roh.

Roh terbahagiakepada dua iaitu:

1. Ruhul hayah

2. Ruhultamyiz

RUHUL HAYAH

Ruhul hayah terdapat padasemua makhluk termasuk manusia, jin, malaikat,
binatang dan setiap benda yangbernyawa. Mengikut kajian ahli biologi
atau para saintis, pokok-pokok kayu jugaada roh. Begitu juga pada semua
jamadat seperti batu, kayu dansebagainya.

RUHUL TAMYIZ

Ruhul tamyiz (ruhul amri)lebih dikenali sebagai akal. Ia tidak wujud
pada binatang tetapi hanya wujudpada manusia, malaikat dan jin. Dengan
adanya roh tamyiz inilah makamalaikat, jin dan manusia menjadi makhluk
yang mukalaf. Yakni mereka dipertanggungjawabkanuntuk membangunkan
syariat. Mereka memikul beban untuk membangunkan apa yangdiperintahkan
oleh Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

Sebaliknya roh tamyizatau ruhul amri itu tidak ada pada binatang.
Binatang hanya ada ruhulhayah dan nafsu tanpa akal. Ia hanya memiliki
roh yang membolehkanseseorang atau binatang itu hidup dengan izin Allah.
Jadi roh tamyiz initidak ada pada binatang dan seluruh jamadat. Oleh
kerana itulah binatangdan jamadat itu tidak mukalaf dan tidak diwajibkan
membangunkan syariat.Ia tidak terlibat melaksanakan perintah suruh dan
menjauhi perintah larang dariAllah SWT.

Bagi paramalaikat, manusia dan jin, mereka wajib melaksanakan perintah
suruh danmenjauhi larangan dari Allah. Dengan lain perkataan, mereka
dianggap makhlukyang mukalaf yang mesti bertanggungjawab kepada Allah
kerana adanya ruhultamyiz ini.

Roh tamyiz terkenaldengan sebutan akal. Hadis ada meriwayatkan:

Maksudnya: "KetikaAllah menciptakan akal, Dia memanggil akal itu dan
akal itu pun datang. Diamenyuruh akal itu pergi maka pergilah ia.
Kemudian Allah berfirman kepada akal:`Demi kebesaran dan
kemuliaan-Ku, Aku tidak menciptakan sesuatu makhluk yanglebih Aku
sayangi daripada kamu. Dan tidak Aku sempurnakan kamu melainkan
padaorang yang Aku cintai. Kepadamulah Aku akan menyuruh, melarang dan
menyeksaserta memberi pahala'."

(RiwayatAbdullah bin Imam Ahmad)

Inilah yangmembezakan antara manusia, jin dan malaikat dengan lain-lain
makhluk yang hanyasemata-mata ada ruhul hayah. Umpamanya binatang, ia
tidakmukalaf. Sebab itu pada binatang walaupun ia berbuat baik, tidak
diberi pahala.Ia berbuat jahat pun tidak berdosa. Maka bila mati mereka
jadi tanah. Ke Syurgatidak, ke Neraka pun tidak.

Tetapiketiga-tiga makhluk ini yakni manusia, jin dan malaikat, oleh
kerana memilikiakal atau ruhul amri maka mereka akan dibalas sama ada ke
Syurga denganrahmat-Nya atau ke Neraka dengan keadilan-Nya. Kalau mereka
berbuat baik akan diberipahala. Sebaliknya bila berbuat jahat, mereka
berdosa dan akan dicampakkan keNeraka. Selama ini kita mungkin jarang
mendengar tentang istilah roh tamyiz ini.Mungkin kita hanya biasa
mendengar tentang istilah roh atau ruhul hayah sahaja.

Ruhul hayah yang ada padabinatang, manusia, malaikatdan jin, kiranya ia
keluar dari badan, mereka akanmati. Kalau ia keluar dari malaikat,
malaikat akan mati. Begitu juga kalau ia keluardari jin, jin akan mati.
Kalau ia keluar dari haiwan, haiwan itu juga akanmati. Kerana ruhul
hayah ini menjadi penyebab pada manusia dan lain-lainmakhluk itu hidup.

Manakala roh tamyizpula, kalau ia keluar dari badan manusia, manusia
tidak akan mati.Sebaliknya ia akan pergi ke alam-alam lain. Mungkin
dapat melihat alam malakut,dapat melihat alam roh, dapat melihat alam
ghaib
, dapat melihat alam kubur,dapat melihat alam Akhirat, dapat
melihat alam jin, dapat melihat alammalaikat, alam yang seni-seni (alam
mawaraa-ul maddah - ) iaitudapat melihat alam di luar material
(kebendaan) ini dengan izin Allah.

Ini yang berlakuapabila roh tamyiz keluar dari jasad sama ada keluar di
waktu kita tiduratau secara jaga. Kiranya roh tamyiz itu keluar di waktu
seseorang itusedang tidur, dia akan dapat mimpi. Bila ia jumpa roh yang
suci, seseorang ituakan dapat mimpi yang baik-baik. Tetapi apabila roh
tamyiz itu bertemu denganruhul khabitah (roh yang jahat) ia akan
berjumpa dengan jin yang jahat,syaitan, iblis atau benda-benda yang
menakutkan.

Jika ruhultamyiz ini keluar di waktu jaga, secara yakazah, dia akan
dikasyafkan iaitutabir yang bersifat maddiah dibuka atau diangkat. Ia
akan dapat melihatalam malaikat, alam jin, alam kubur, dapat membaca
hati orang dan Allahmemperlihatkan hakikat manusia itu sendiri atau
melihat benda-benda yang jauh darinyaseperti manusia lain yang tidak
semajlis dengannya. Mungkin manusia yangdilihatnya itu berada di jarak
ratusan atau ribuan batu darinya. Apa yang adapada manusia itu,
bagaimana perangai manusia itu, begitulah yang akan dilihat olehroh.
Itulah kelebihan ruhul tamyiz dengan kuasa Allah. Tetapi ruhulhayah itu
bila keluar dari badan mana-mana makhluk, maka makhluk itu akanmati.

Perlu dijelaskanlagi:

1. Malaikat adaroh, ada akal tetapi tidak ada nafsu. Dia mukalaf yang
taat atau tabiatmakhluknya taat, patuh dan tidak pernah ingkar. Seperti
yang disebutkan didalam Al

Quran
:

Maksudnya: (Malaikatitu) tidak pernah menderhakaiAllah terhadap apa
yangdiperintahkan-Nya kepada mereka danselalu mengerjakan apa yang
diperintahkan."(At Tahrim:6)

2. Binatang adaroh, ada nafsu tetapi tidak ada akal dan tidak mukalaf.
Tidakdipertanggungjawabkan syariat kepada mereka. Bila mati jadi tanah.
Tidak ke Syurgadan tidak ke Neraka.

3. Manusia ada roh, ada nafsu dan ada akal. Ertinya, ada ketiga-tiga
sekali. Kalau diasuh,dididik dan dibersihkan hatinya, ia akan berwatak
malaikat yang berupa manusia.Bila tidak dididik dan diasuh atau tidak
dibersihkan hatinya, dia akan jadiwatak binatang atau watak syaitan yang
berupa manusia.

0 comments:


Ketika Cinta Bertasbih (instrument Hits) - Instrument
Mp3-Codes.com